Wpływ temperatury ścieków na skuteczność usuwania zanieczyszczeń w systemie stawów biologicznych

Słowa kluczowe: biologiczne stawy ściekowe, temperatura ścieków, efekty oczyszczania

Streszczenie:

W pracy przeanalizowano wpływ temperatury ścieków surowych na efekty usuwania zanieczyszczeń w biologicznej oczyszczalni ścieków w Ludwinie.
W oczyszczalni zastosowano system 4 stawów: 1 - staw beztlenowy, 2A - staw napowietrzany ze złożem biologicznym zanurzonym, 2B - staw napowietrzany
3 - staw tlenowo-beztlenowy z recyrkulacją ścieków. W latach 2008-2010 anali-zowano skuteczność usuwania zanieczyszczeń organicznych (BZT5 i ChZTCr) oraz azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Średnia skuteczność zmniejszania BZT5
wyniosła 90%, a ChZTCr - 75%. Niższą efektywność oczyszczania stwierdzono
w przypadku fosforu ogólnego oraz azotu ogólnego (odpowiednio 65 i 32%). Przeprowadzona analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała wyraźny wpływ temperatury ścieków na skuteczność usuwania azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy temperaturą ścieków
a stopniem zmniejszenia wskaźników tlenowych BZT5 i ChZTCr.

 

 

Cytowanie:

Jóźwiakowski K., Marzec M., Pytka A. 2011, vol. 8. Wpływ temperatury ścieków na skuteczność usuwania zanieczyszczeń w systemie stawów biologicznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02