Ocena stanu bezpieczeństwa stopnia wodnego Krępa na rzece Odrze

Słowa kluczowe: hydrotechnika, stopień wodny, ocena stanu bezpieczeństwa

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań i pomiarów, przeprowadzonych dla oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów stopnia wodnego Krępa na rzece Odrze. Przedstawiono zakres i metodologię prac dla oceny stopni wodnych niskiego spadu, wypracowaną w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Omówiono zagadnienia, jakie analizowano w trakcie prac po-miarowych i badawczych na obiekcie. Podano wnioski wynikające z przeprowa-dzonych badań, których ostateczne sformułowanie zawiera ocenę stanu bezpieczeństwa badanego obiektu. W podsumowaniu podkreślono potrzebę wyko-nywania badań dla oceny stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych, mających istotne znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa badanego obiektu, ale również dla terenów leżących poniżej stopnia.

 

 

Cytowanie:

Kostecki S., Machajski J., Rędowicz W. 2010. Ocena stanu bezpieczeństwa stopnia wodnego Krępa na rzece Odrze. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 08 (1)