Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, województwo warmińsko-mazurskie, działal-ność pozarolnicza

Streszczenie:

Obszary wiejskie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod wzglę-dem uwarunkowań przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych. Bardzo duży wpływ na obecny kierunek rozwoju obszarów wiejskich miała transformacja sys-temowa a obecnie członkowstwo Polski w Unii Europejskiej. Artykuł niniejszy stanowi próbę ukazania stanu i tendencji występujących w procesie rozwoju dzia-łalności pozarolniczych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w okresie pomiędzy 2000 a 2009 rokiem. Przeprowadzona analiza rozwoju działalności pozarolniczych wskazuje, że potencjał gospodarczy obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego skoncentrowany jest w najwyż-szym stopniu w gminach sąsiadujących z największymi miastami regionu Olszty-nem i Elblągiem. Wysokim potencjałem gospodarczym odznaczają się także gminy o wysokich walorach turystycznych położonych środkowej i wschodniej części województwa oraz wysokim udziale gospodarstw indywidualnych położonych w jego zachodniej części. Najniższa koncentracja podmiotów gospodarki narodowej występuje w części północnej województwa, którą stanowią gminy o niskim po-ziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

 

Cytowanie:

Goraj S., Gwiaździńska-Gora M. 2011, vol. 8. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02