Analiza wyboru obszarów wymagających sporządzenia planów miejscowych dla gminy Opoczno

Słowa kluczowe: wybór obszarów planów miejscowych, metoda wielowartościo-wa, kierunki rozwoju planowania

Streszczenie:

W artykule przeprowadzono ocenę sposobu wyznaczenia granic obszarów niezbędnych do wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-go metodą wielowartościową, autorstwa Waleriana Wierzchowskiego opracowaną w 1996 r. dla obszaru gminy Opoczno leżącej w województwie łódzkim. Metoda ta uwzględnia wielowartościowe kryteria wyboru obszarów wymagających najpil-niejszego sporządzania planów miejscowych. Pozwala ona dokonywać wyboru
w sposób profesjonalny i obiektywny. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność zastosowanej metody, jej przydatność w praktyce planistycznej, a także możliwość przystosowania do innych uwarunkowań lokalnych.

Cytowanie:

Szafrańska B., Litwin U. 2011. Analiza wyboru obszarów wymagających sporządzenia planów miejscowych dla gminy Opoczno. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 02