Zróżnicowanie przestrzennego ukształtowania działek przeznaczonych pod użytki zielone we wsi Marcówka

Słowa kluczowe: rozłóg gospodarstwa rolnego, struktura przestrzenna

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki badań rozłogu działek przeznaczonych pod użytki zielone, wchodzących w skład gospodarstw, znajdujących się na terenie wsi Marcówka w województwie małopolskim. Analizowana wieś zajmuje obszar około 431 ha i charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gruntów. Podstawowym elementem powierzchniowym, przyjętym do badań, były ciągłe części działek ewi-dencyjnych objęte jedną formą użytkowania. Badaniami objęto wszystkie występu-jące w wybranej wsi działki z użytkami zielonymi wchodzące w skład istniejących gospodarstw rolnych. Do wykonania badań na tak dużej
liczbie działek zastosowano specjalistyczne programy komputerowe: „MKTopo GUTR", „Plikpol" i „Pole", które wykorzystują dane z numerycznej mapy ewiden-cyjnej i części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie cyfrowym. Zastosowana technologia pozwoliła na uzyskanie ponad
70 cech, charakteryzujących każdą poddaną analizie działkę.
Szczegółowymi badaniami objętych zostało 17 podstawowych cech rozłogu działek, z których sześć pierwszych określa przestrzenne parametry działki, trzy cechy dotyczą szacowanych kosztów uprawowych zależnych od jej rozłogu, trzy kolejne opisują położenie działki we wsi i w gospodarstwie, a pięć ostatnich cha-rakteryzują gospodarstwo, do którego dana działka należy.
Badanie zmienności ukształtowania rozłogu działek z użytkami zielonymi polegało na wykonaniu oceny ich rozłogu, poprzez porównanie poszczególnych cech rozłogu działek z wielkościami uznawanymi za poprawne. Wykonana została również analiza rozmieszczenia działek we wsi, polegająca na badaniu ich położe-nia w stosunku do siedlisk gospodarstw i centrum wsi.

Cytowanie:

Gniadek J. 2011, vol. 8. Zróżnicowanie przestrzennego ukształtowania działek przeznaczonych pod użytki zielone we wsi Marcówka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02