Monitoring i jego wykorzystanie w eksploatacji i projektowaniu rozbudowy skła-dowiska „Żelazny Most”

Słowa kluczowe: monitoring, obiekt hydrotechniczny, metoda obserwacyjna

Streszczenie:

Składowisko odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most" jest jednym z naj-większych tego typu obiektów na świecie. Ze względu na obecną wysokość zapór wykonanych z materiałów odpadowych, a także położenie geograficzne, eksploatacja i rozbudowa składowiska stanowi duże wyzwanie dla inżynierów. Projektowanie zapór składowiska odbywa się na podstawie tak zwanej metody obserwacyjnej, która jest metoda aktywną - obserwacje zachowania się składowiska dają podstawę do procesu projektowania. W tym celu niezbędne jest bardzo staranne monito-rowanie składowiska. Na składowisku „Żelazny Most" stosuje się rozbudowany system monitoringu do pomiarów i obserwacji różnego rodzaju parametrów pracy składowiska. Monitoring prowadzony na składowisku dotyczy: zjawisk filtracji w korpusie zapory i w podłożu, przemieszczeń poziomych i pionowych zapory i pod-łoża, aktywności parasejsmicznej w podłożu, wydajności filtracji oraz pewnych wybranych parametrów ekologicznych, np. zasolenia wód podziemnych. Dane otrzymywane z sieci aparatury kontrolno-pomiarowej i wyniki okresowych inspekcji wizualnych są wykorzystywane do codziennej oceny stanu technicznego skła-dowiska „Żelazny Most". Składowisko „Żelazny Most" jest przykładem obiektu hydrotechnicznego, przy którym do eksploatacji i projektowania dalszej rozbudowy wykorzystuje się wyniki monitoringu.

 

 

Cytowanie:

Stefanek P., Sorbjan P., Stępień M. 2010, vol. 7. Monitoring i jego wykorzystanie w eksploatacji i projektowaniu rozbudowy skła-dowiska „Żelazny Most”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (1)