Ocena możliwości wykorzystania ścieków do nawodnień roślin energetycznych w wybranych miejscowościach gminy Namysłów

Słowa kluczowe: wykorzystanie ścieków, nawadnianie, rośliny energetyczne

Streszczenie:

W pracy poddano analizie warunki glebowo-klimatyczne wybranych miej-scowości gminy Namysłów po kątem przydatności rolniczego wykorzystania ście-ków do nawodnień roślin energetycznych. Korzystając z dostępnej literatury wska-zano możliwość zagospodarowania ścieków pochodzących z sołectw: Brzozowiec, Mikowice, Ligota Książęca, Przeczów. Przedstawiono korzyści wynikające z pro-ponowanego rozwiązania, a także zwrócono uwagę na istniejącą infrastrukturę techniczną oraz możliwości jej rozbudowy.

 

 

Cytowanie:

Włodek S., Biskupski A., Pawęska K., Jabłoński W. 2011, vol. 8. Ocena możliwości wykorzystania ścieków do nawodnień roślin energetycznych w wybranych miejscowościach gminy Namysłów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02