Wpływ składu chemicznego wody geotermalnej na koszty eksploatacji systemu ciepłowniczego w Pyrzycach

Słowa kluczowe: energia geotermalna, system ciepłowniczy, skład chemiczny wody

Streszczenie:

W artykule przedstawiono problem wpływu składu chemicznego wód geo-termalnych na urządzenia techniczne systemu ciepłowniczego w Pyrzycach, a tym samym na koszty jego eksploatacji. Omówiono także zasoby geotermalne w Polsce i zakres ich wykorzystania oraz scharakteryzowano złoże wód na terenie Pyrzyc.
Oceny wpływu zasolenia wody geotermalnej na system ciepłowniczy doko-nano na podstawie badań jej składu fizykochemicznego oraz dokumentacji tech-nicznej dotyczącej eksploatacji geotermii. Stwierdzono bardzo dużą mineralizację wody rzędu 115,00 g/dm3, co było przyczyną kolmatacji otworów oraz korozji rur, mimo rozwiązań technicznych zastosowanych na etapie budowy instalacji. W re-zultacie spowodowało to zwiększenie przewidywanych kosztów eksploatacji, a tym samym kosztów wytwarzania energii.

 

 

Cytowanie:

Zięba Z., Grzesiak E. 2010, vol. 7. Wpływ składu chemicznego wody geotermalnej na koszty eksploatacji systemu ciepłowniczego w Pyrzycach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (1)