Stan i uwarunkowania rozwoju infrastruktury turystycznej w gminie Ciężkowice

Słowa kluczowe: infrastruktura, zagospodarowanie, baza noclegowa, baza towa-rzysząca, gospodarstwo agroturystyczne

Streszczenie:

W pracy ukazano stan oraz determinanty rozwoju infrastruktury turystycz-nej w gminie Ciężkowice położonej w powiecie tarnowskim województwa mało-polskiego.
W części teoretycznej artykułu przedstawiono istotę infrastruktury tury-stycznej na podstawie literatury. Scharakteryzowano elementy wchodzące w jej skład. Ponadto opisano stan rozwoju infrastruktury turystycznej w gminie Ciężko-wice.
Następnie przedstawiono wyniki badań kwestionariuszowych przeprowa-dzonych w Urzędzie Gminy Ciężkowice oraz w jedenastu funkcjonujących gospo-darstwach agroturystycznych w gminie. Oba badania dotyczyły stanu oraz uwarun-kowań rozwoju zagospodarowania turystycznego w gminie Ciężkowice.

 

 

Cytowanie:

Niedziółka A. 2011. Stan i uwarunkowania rozwoju infrastruktury turystycznej w gminie Ciężkowice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 02