Zastosowanie modeli jednowymiarowych (HEC-RAS, MIKE 11) do wyznacza-nia stref zagrożenia powodziowego na rzece Lubczy w zlewni Wisłoka

Słowa kluczowe: model jednowymiarowy, strefa zagrożenia powodziowego, Lubcza

Streszczenie:

Do obliczenia układu zwierciadła wody dla przepływów prawdopodobnych w przypadku wyznaczenia stref zagrożenia powodziowego stosuje się modele jed-nowymiarowe, np. HEC-RAS, MIKE 11. Programy hydroinformatyczne HEC-RAS i MIKE 11 służą do modelowania przepływu wody w korycie i dolinie rzecz-nej wraz z obiektami inżynierskimi o złożonych konstrukcjach (mosty, przepusty, jazy i inne). Etapami powstawania modelu są: schematyzacja sieci rzecznej, pomiary geodezyjne, obejmujące koryto rzeczne i budowle inżynierskie, identyfikacja współczynników szorstkości, obliczenia hydrologiczne przepływów w wybranych przekrojach modelowanego cieku, stanowiące warunki brzegowe, obliczenia nu-meryczne wraz z kalibracją i weryfikacją modelu oraz wizualizacja wyników obli-czeń.
W artykule przedstawiono wyniki modelowania odcinka rzeki Lubcza
w zlewni Wisłoka o długości ok. 8,7 km (zlewnia niekontrolowana), na którym zlokalizowanych jest 17 mostów oraz 12 stopni i progów wodnych. Podstawą analiz i porównania uzyskanych wyników modelowania są rzędne zwierciadła wody dla przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia oraz utworzony na ich podstawie Numeryczny Model Powierzchni Wody (NMPW). Strefy zagrożenia powodziowego powstają z przecięcia numerycznego modelu terenu (NMT) i NMPW. Znajomość układu zwierciadła wody umożliwia określenie stref zagrożenia powodziowego.

 

 

Cytowanie:

Książek L., Wyrębek M., Strutyński M., Strużyński A., Florek J., Bartnik W. 2010, vol. 7. Zastosowanie modeli jednowymiarowych (HEC-RAS, MIKE 11) do wyznacza-nia stref zagrożenia powodziowego na rzece Lubczy w zlewni Wisłoka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (1)

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków http://www.kiw.ar.krakow.pl mail:rmksiaze@cyf-kr.edu.pl tel: (012) 662 4172

Kontakt:

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków http://www.kiw.ar.krakow.pl

Kontakt:

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków http://www.kiw.ar.krakow.pl mail:m.strutynski@ar.krakow.pl tel: (012) 662 4105

Kontakt:

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków http://www.kiw.ar.krakow.pl mail:rmstruzy@cyf-kr.edu.pl tel: (012) 662 4172

Kontakt:

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków http://www.kiw.ar.krakow.pl mail:rmflorek@cyf-kr.edu.pl tel: (012) 662 4023

Kontakt:

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków http://www.kiw.ar.krakow.pl mail:rmbartni@cyf-kr.edu.pl tel: (012) 662 4023