Ocena zmian struktury przestrzennej wsi Lipnica Wielka będących efektem scale-nia gruntów

Słowa kluczowe: scalenie gruntów, struktura przestrzenna gruntów

Streszczenie:

Nadmierne rozdrobnienie gruntów rolnych jest jednym z najważniejszych przeszkód uniemożliwiających racjonalne ich użytkowanie na dużej części obszaru Polski. W szczególności problem ten dotyczy południowo-wschodnich rejonów kraju. Narzędziem umożliwiającym kompleksową poprawę struktury przestrzennej gruntów na obszarach całych wsi są scalenia gruntów. Jego powszechne wykorzy-stanie jest jednak ograniczone dużymi kosztami oraz długim czasem trwania całej procedury.
Artykuł przedstawia próbę oceny zmian struktury przestrzennej gruntów, która jest wynikiem zakończonego procesu scalenia gruntów we wsi Lipnica Wiel-ka. Scalenie to rozpoczęło się w latach osiemdziesiątych XX wieku
i w praktyce zostało zakończone dopiero w 2010 roku. Założono wtedy nową ewi-dencję gruntów oraz uaktualniono informacje o właścicielach gruntów zawarte w księgach wieczystych. Obszar scalenia charakteryzował się bardzo dużą po-wierzchnią opracowania oraz dużą liczbą działek, która w starym stanie wynosiła ponad 49 tysięcy. Liczba uczestników postępowania przekraczała dwa tysiące.
W wyniku scalenia poprawiły się wszystkie istotne parametry rozłogu grun-tów gospodarstw. Dotyczy to zarówno znacznego zmniejszenia przeciętnej liczby działek w gospodarstwach, powiększenia ich powierzchni oraz likwidacji obsza-rów, które nie posiadały dostępu do drogi publicznej. W chwili obecnej najważ-niejszym problemem na obszarze wsi Lipnica Wielka jest pozyskanie środków fi-nansowych na realizację wszystkich przewidzianych w projekcie dróg dojazdowych do zaprojektowanych działek.

Cytowanie:

Janus J. 2011, vol. 8. Ocena zmian struktury przestrzennej wsi Lipnica Wielka będących efektem scale-nia gruntów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02