Rozwój sektora turystycznego w województwie świętokrzyskim na tle rozwoju w Polsce

Słowa kluczowe: sektor turystyczny, obszary wiejskie, turystyka

Streszczenie:

Obszary wiejskie w Polsce tworzą specyficzne tereny, na rozwój których wpływ wywierają różnorodne czynniki o charakterze fizyczno-geograficznym, ekonomicznym i społecznym.
Turystyka na obszarach wiejskich może stać się sposobem osiągnięcia roz-woju społeczno-ekonomicznego. W tym celu muszą być stworzone sprzyjające wa-runki do rozwoju różnych form turystyki, które są niezbędne do rozpoczęcia
i intensyfikowania ruchu turystycznego.
Ponadto muszą wystąpić korzystne czynniki rozwoju innych form działal-ności ściśle związanych z turystyką jak np. usługi dla turystów, które mogą przy-czynić się do osiągnięcia korzyści przez lokalne społeczności.
Oceniając rozwój sektora turystycznego w województwie świętokrzyskim w ostatnich latach stwierdzić można, że stało się ono bardzo atrakcyjne dla różno-rodnych inwestycji związanych z tworzeniem bazy noclegowej. Wpływ na to miały przede wszystkim: dynamiczny rozwój Targów Kielce, powstanie nowych atrakcji i produktów turystycznych oraz intensywna promocja województwa świętokrzy-skiego w kraju i za granicą.

Cytowanie:

Pałka E. 2011, vol. 8. Rozwój sektora turystycznego w województwie świętokrzyskim na tle rozwoju w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02