Metodyka oceny sprzętu geodezyjnego za pomocą testów statystyki matematycznej

Słowa kluczowe: dokładność użytkowa, badania testowe, statystyka matematyczna, testy zgodności, rozkład empiryczny, hipoteza statystyczna

Streszczenie:

W pracy przedstawiono problem związany z ustalaniem dokładności użyt-kowej instrumentów geodezyjnych. Wyniki pomiarów testowych zostaną poddane ocenie za pomocą testów statystyki matematycznej tzn. za pomocą statystycznego testu Abbe`go oraz testu Shapiro-Wilka. Omówione zostały podstawy teoretyczne testów zgodności oraz podane zostały sposoby ich praktycznego zastosowania.
Z przeprowadzonych badań wynika wniosek, że badane instrumenty speł-niają warunki obu testów statystycznych, a więc nadają się do wykonywania po-miarów w geodezji inżynieryjnej.

 

 

Cytowanie:

Godek K., Krupiński W. 2010, vol. 7. Metodyka oceny sprzętu geodezyjnego za pomocą testów statystyki matematycznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 06