Wpływ temperatury ścieków na wielkość wybranych wskaźników zanieczyszczeń z oczyszczalni działającej w układzie sekwencyjnym SBR

Słowa kluczowe: ścieki, oczyszczanie ścieków, korelacja, temperatura

Streszczenie:

Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu temperatury ścieków w bioreaktorach na wielkość odprowadzanych zanieczyszczeń w odnie-sieniu do wskaźników: BZT5, ChZT oraz azotu ogólnego. Badania prowadzono
w gminnej oczyszczalni działającej w układzie sekwencyjnym (SBR). Przedmio-towa oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie gminy Książ Wielki w powiecie miechowskim w województwie małopolskim. Do oczyszczalni doprowadzane są ścieki z gospodarstw domowych z dwóch miejscowości: Książ Wielki oraz Wielka Wieś. W okresie badań do oczyszczalni dopływało średnio od 100 do 110 m3•d-1, co stanowiło blisko 50% zakładanego obciążenia hydraulicznego obiektu. Pomiar temperatury oraz pobór próbek ścieków do analiz fizykochemicznych wykonano okresie 24 miesięcy w latach 2007 i 2008. W tym okresie pobrano 24 próbki ście-ków z częstotliwością raz na miesiąc. W okresie badań najniższa odnotowana tem-peratura ścieków w bioreaktorze wynosiła 7,1°C, natomiast najwyższa
18,8°C. Zatem w badanym okresie zmierzona amplituda temperatury ścieków
w bioreaktorze wynosiła 11,7°C. Niska temperatura ścieków nie przekraczająca 10°C występowała w okresach od grudnia do kwietnia. W tym okresie w większo-ści przypadków stwierdzono mniejszą sprawność unieszkodliwiania 3 analizowa-nych wskaźników zanieczyszczeń. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzo-no przeciętny związek temperatury ścieków w bioreaktorze i wielkością stężeń wskaźników tlenowych BZT5, i ChZT. Na podstawie równań regresji liniowej stwierdzono, iż wraz ze wzrostem temperatury ścieków o 1°C wartość BZT5
malała o 0,64 mg•dm-3, a ChZT o 1,76 mg•dm-3. Istnieje wysoka korelacja pomię-dzy temperaturą ścieków w bioreaktorze, a wielkością azotu ogólnego w ściekach odprowadzanych z przedmiotowej oczyszczalni. Wraz ze wzrostem temperatury ścieków w bioreaktorze o 1°C zmniejszała się wielkość azotu ogólnego
o 1,34 mg•dm-3. W odniesieniu do dwóch wskaźników tlenowych, BZT5 i ChZT, które są uwzględniane w ocenie funkcjonowania obiektu nie stwierdzono przekro-czeń wartości dopuszczalnych, określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

Cytowanie:

Bugajski P. 2011, vol. 8. Wpływ temperatury ścieków na wielkość wybranych wskaźników zanieczyszczeń z oczyszczalni działającej w układzie sekwencyjnym SBR. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02