Wykorzystanie ręcznych odbiorników GNSS do pomiarów powierzchni działek rolnych

Słowa kluczowe: pomiary GNSS, wyznaczanie powierzchni działek, błędy pomia-rowe

Streszczenie:

W pracy przedstawiono możliwości i zagrożenia związane z wykorzystaniem prostych odbiorników satelitarnych do prac geodezyjnych. Na przykładzie wielokrotnego pomiaru działki ręcznym odbiornikiem GPS pokazano błędy zwią-zane z tego typu pomiarem. Przeprowadzone rozważania wskazują na duży wpływ czynników środowiskowych i osobowych na wartości błędów popełnianych
w trakcie pomiaru.

 

 

Cytowanie:

Kwinta A., Szeptalin A. 2010, vol. 7. Wykorzystanie ręcznych odbiorników GNSS do pomiarów powierzchni działek rolnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 06