Wyrównanie sieci wektorowej GPS na płaszczyźnie odwzorowawczej lokalnego układu współrzędnych

Słowa kluczowe: sieć wektorowa GPS, pseudo-obserwacje GPS, odwzorowanie współrzędnych elipsoidalnych

Streszczenie:

Naturalną przestrzenią matematycznego opracowania sieci wektorowej GPS jest globalny układ geocentryczny WGS84. W przypadku potrzeby integracji po-miarów klasycznych i satelitarnych bardziej odpowiednim rozwiązaniem byłoby sprowadzenie sieci wektorowej GPS na płaszczyznę odwzorowania lokalnego,
a następnie wyrównanie jej jako sieci poziomej. Pewien problem może stanowić przygotowanie odpowiednich pseudo-obserwacji GPS na płaszczyźnie. W niniejszej pracy przedstawiono kompletny algorytm obliczeniowy do transformacji ory-ginalnych wektorów GPS do postaci pseudo-wektorów na płaszczyznę układu „2000". Załączono również przykład numeryczny bazujący na wynikach kontrol-nego pomiaru okresowego na obiekcie osuwiskowym. Otrzymane wyniki (wyrów-nane współrzędne płaskie w układzie „2000") zestawiono z wynikami wyrównania oryginalnej sieci GPS oraz z wynikami klasycznych pomiarów naziemnych.

 

 

Cytowanie:

Gargula T. 2010, vol. 7. Wyrównanie sieci wektorowej GPS na płaszczyźnie odwzorowawczej lokalnego układu współrzędnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 06