Koncepcja egzekwowania wymagań ochrony środowiska na przykładzie gminy Michałowice

Słowa kluczowe: kontrola utrzymania porządku i czystości w gminie, GIS

Streszczenie:

Kontrola utrzymania czystości w gminach należy do zadań własnych samo-rządów gminnych. Działania urzędu nie ograniczają się do interwencji w przypad-kach nadużyć ze strony mieszkańców lub właścicieli nieruchomości. W urzędzie powinny zostać wypracowane mechanizmy stałej kontroli i monitoringu elementów związanych z zanieczyszczeniami w poszczególnych gospodarstwach.
W pracy zawarto opis istniejącego systemu kontroli, uzupełnionego o walory przestrzenne. Realizacja tego polegała na wygenerowaniu mapy cyfrowej i połą-czeniu jej z odpowiadającymi danymi w bazie transakcyjnej. Wykonanie raportu tabelarycznego, przedstawiającego gospodarstwa wytypowane jako te, które ukry-wają prawdziwą ilość tworzonych nieczystości czy ścieków jest teraz wzbogacone o rysunek z wyróżnionymi miejscami ich położenia. Pozwala to znacznie skuteczniej ocenić zagrożenia z tego wynikające oraz zmienić kierunki planowania i zago-spodarowania terenu w planie miejscowym i studium uwarunkowań, poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnych mechanizmów kontrolnych.
W poniższym przykładzie przetestowano zachowanie się aplikacji, która została zaprojektowana z dwóch elementów: wykorzystywanej bazy danych i mapy cyfrowej. Koszty wdrożenia tego systemu informacyjnego były o wiele niższe niż budowa takiego rozwiązania od początku i na zamówienie.

 

 

Cytowanie:

Magiera-Braś G., Salata T. 2010. Koncepcja egzekwowania wymagań ochrony środowiska na przykładzie gminy Michałowice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 06