Scalenia gruntów jako jeden ze sposobów ograniczenia strat powodziowych

Słowa kluczowe: scalenia gruntów, strefy zagrożenia powodziowego, źródła da-nych

Streszczenie:

Powodzie przyczyniają się do olbrzymich zniszczeń, śmierci ludzi oraz strat majątkowych. Od lat poszukuje się skutecznych sposobów zapobiegania tego ro-dzaju kataklizmom jak i ograniczania tragicznych skutków, jakie za sobą niosą. Istotnym krokiem w tej kwestii było przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę, w październiku 2007 r., Dyrektywy Powodziowej. W Polsce, jednym z wielu dzia-łań na rzecz zapobiegania skutkom powodzi było przyjęcie w lipcu 2010 r., ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie bu-dowli przeciwpowodziowych. Zalicza się do nich m.in. kanały ulgi, poldery prze-ciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne oraz wały przeciwpowodziowe. Pozyskiwa-nie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji może nastąpić zgodnie z ustawą m.in. w drodze postępowań scaleniowych.
W opracowaniu przedstawiono teoretyczną koncepcję studium ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby prac scaleniowych ze wskazaniem głównych źródeł danych przestrzennych i opisowych niezbędnych do przygotowania tego ro-dzaju opracowania. Należą do nich m.in. wyniki studiów i analiz dotyczących cha-rakterystyki obiektu scaleniowego oraz szereg innych materiałów tematycznie związanych z zagrożeniem powodziowym - m.in. wstępna ocena ryzyka powo-dziowego, mapy zagrożenia powodziowego czy mapy ryzyka powodziowego, któ-rych opracowanie wynika z postanowień Dyrektywy Powodziowej.

Cytowanie:

Trystuła A. 2011. Scalenia gruntów jako jeden ze sposobów ograniczenia strat powodziowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 01