Zmiany w zbiorowiskach naczyniowych roślin wodnych jako czynnik ryzyka ekologicznego w regulowanych i konserwowanych ciekach

Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: czynniki ryzyka ekologicznego, naczyniowe rośliny wodne, regulacja i konserwacja cieków

Streszczenie:

W pracy przedstawiono czynniki ryzyka ekologicznego w wykonawstwie robót regulacyjnych i konserwacyjnych na małych i średnich ciekach nizinnych. Do czynników tych należą zdarzenia związane z realizacją robót, które mają wpływ na stan ekologiczny cieku, prawdopodobieństwo wystąpienia tych zdarzeń oraz ich konsekwencje w postaci niekorzystnych zmian ekologicznych w korytach cieków. Na podstawie zaobserwowanych reakcji naczyniowych roślin wodnych na działania techniczne w korycie rzeki, dokonano szczegółowej oceny jednego
z tych czynników - zmian ekologicznych w korycie cieku. Badania terenowe pro-wadzono w latach 2007-2008, na 44 odcinkach nizinnych cieków Dolnego Śląska. Były one zlokalizowane w korytach uregulowanych lub konserwowanych oraz na odcinkach nieprzekształconych w wyniku działań antropogenicznych. Badania obejmowały identyfikację występujących w korycie gatunków naczyniowych
roślin wodnych oraz określenie stopnia pokrycia przez nie dna.
Badania wykazały, że wykonanie robót zarówno regulacyjnych jak i kon-serwacyjnych miało niekorzystny wpływ na skład gatunkowy naczyniowej roślin-ności wodnej. W większości przypadków usunięte w wyniku robót gatunki nie od-tworzyły swego udziału w korytach przekształconych. Na niektórych odcinkach koryt obserwowano zagęszczenie gatunku mniejsze niż na odcinku nieobjętym działaniami technicznymi. Tylko w nielicznych przypadkach zagęszczenie danego gatunku na porównywanych odcinkach cieków było podobne. Wyniki te wskazują, że rozpatrywany w pracy czynnik ryzyka - ekologiczne skutki wykonania robót - kształtuje się na ogół na wysokim poziomie. Konsekwencją tego jest wysoki po-ziom ryzyka ekologicznego w przekształcanych ciekach. Z tego powodu każdy projekt związany z ingerencją techniczną w koryto cieku powinien mieć opraco-wany plan zarządzania ryzykiem ekologicznym.

 

 

Cytowanie:

Bondar-Nowakowska E., Hachoł J. 2011, vol. 8. Zmiany w zbiorowiskach naczyniowych roślin wodnych jako czynnik ryzyka ekologicznego w regulowanych i konserwowanych ciekach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 01