Odbudowa powojenna wsi województwa krakowskiego w świetle archiwalnych źródeł regionalnej dyrekcji planowania przestrzennego

Słowa kluczowe: wieś, Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego

Streszczenie:

W pracy przedstawiono rolę Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzen-nego, funkcjonującej w Krakowie na terenie województwa krakowskiego w okresie 1946-1949, w odbudowie powojennej wsi. Zaprezentowano strukturę oraz główne działania Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego jakie były podejmowa-ne w celu prawidłowego przestrzennego zagospodarowania wsi. Pokazano pro-gram prac Dyrekcji, obejmujący opracowanie planu regionalnego województwa krakowskiego, planów miejscowych miast i wsi oraz konieczność przeprowadzenia scaleń oraz parcelacji gruntów na terenie niektórych powiatów.

 

 

Cytowanie:

Buchowska M. 2011, vol. 8. Odbudowa powojenna wsi województwa krakowskiego w świetle archiwalnych źródeł regionalnej dyrekcji planowania przestrzennego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 01