Zróżnicowanie ukształtowania rozłogów działek ornych we wsi Koniuszowa

Słowa kluczowe: rozłóg gospodarstwa rolnego, struktura przestrzenna

Streszczenie:

W artykule zawarto wyniki badań rozłogu działek ornych, wchodzących
w skład gospodarstw, znajdujących się na terenie wsi Koniuszowa w województwie małopolskim. Objęta badaniami wieś zajmuje obszar około 604 ha i charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gruntów. Podstawowym elementem powierzchniowym, przyjętym do badań, były ciągłe części działek ewidencyjnych objęte jedną formą użytkowania. Badaniami objęto wszystkie występujące w wybranej wsi działki orne wchodzące w skład istniejących gospodarstw rolnych. Do wykonania badań na tak dużej liczbie działek zastosowano specjalistyczne programy komputerowe: „MKTopo GUTR", „Plikpol" i „Pole", które wykorzystują dane
z numerycznej mapy ewidencyjnej i części opisowej operatu ewidencji gruntów
i budynków prowadzonej w systemie cyfrowym. Zastosowana technologia pozwoliła na uzyskanie ponad 70 cech, charakteryzujących każdą poddaną analizie działkę.
Szczegółowymi badaniami objętych zostało 19 podstawowych cech rozłogu działek, z których osiem pierwszych określa przestrzenne parametry działki, trzy cechy dotyczą szacowanych kosztów uprawowych zależnych od jej rozłogu, trzy kolejne opisują położenie działki we wsi i w gospodarstwie, a pięć ostatnich cha-rakteryzują gospodarstwo, do którego dana działka należy.
Badanie zmienności ukształtowania rozłogu działek ornych polegało na wykonaniu oceny ich rozłogu, poprzez porównanie poszczególnych cech rozłogu działek z wielkościami uznawanymi za poprawne czy optymalne. Wykonana została również analiza rozmieszczenia działek we wsi, polegająca na badaniu ich położenia w stosunku do siedlisk gospodarstw i centrum wsi.

 

 

Cytowanie:

Gniadek J. 2010, vol. 7. Zróżnicowanie ukształtowania rozłogów działek ornych we wsi Koniuszowa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 06