Rozwój energetyki wiatrowej na terenie województwa dolnośląskiego

Słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe, Dolny Śląsk, uwarunkowania, planowanie przestrzenne

Streszczenie:

Celem opracowania jest przedstawienia zagadnień związanych z rozwojem energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim. W pierwszej części opraco-wania w oparciu o materiały źródłowe przedstawione zostały uwarunkowania roz-woju energetyki wiatrowej. Zaledwie 25% powierzchni województwa stanowi ob-szar potencjalnie najmniej konfliktowy. Na Dolnym Śląsku istnieje tylko jedna elektrownia wiatrowa. Jednak czynniki ekonomiczne powodują wzrost zaintereso-wania tymi inwestycjami. W celu wyznaczenia obszarów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wiele gmin w województwie dolnośląskim rozpoczęło w ostatnich la-tach procedurę sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-nego lub ich zmian. W opracowaniu przedstawiono zaangażowanie procesu inwe-stycyjnego na przykładzie wybranych gmin omawianego województwa. Podstawą zrównoważonego rozwoju energetyki wiatrowej powinna być przemyślana gospo-darka przestrzenią. Decyzje lokalizacyjne muszą byś poprzedzone wnikliwą anali-zą uwarunkowań przyrodniczych, krajobrazowych i społecznych. Jedynie taki przebieg procesu inwestycyjnego może ograniczać powstawanie konfliktów.

Cytowanie:

Mastalska-Cetera B. 2011, vol. 8. Rozwój energetyki wiatrowej na terenie województwa dolnośląskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 01