Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Bratkowice–Mrowla

Słowa kluczowe: wartość gruntów rolnych, oddziaływanie autostrady, rozłóg gospodarstwa

Streszczenie:

Opracowana uproszczona metoda szacowania oddziaływania autostrady na grunty rolne pozwala na określenie wszystkich strat związanych z kierunkami tego oddziaływania. Podstawą dla ustalenia strat jest analiza zmienności użytkowania gruntów i klas bonitacyjnych oraz rozmieszczenia dróg dojazdowych do gruntów wzdłuż osi projektowanej autostrady. Przyjętą miarą wielokierunkowego oddzia-ływania autostrady na grunty rolne jest określona zmiana wartości gruntów, przy której wyznaczeniu uwzględniono jedynie zróżnicowanie ich przydatności do pro-dukcji rolniczej. Wartość ta, jest więc miernikiem przydatności gruntów do pro-dukcji rolniczej.
Opracowana metoda określania oddziaływania autostrady na grunty rolne jest przedstawiona na przykładzie projektowanego odcinka autostrady A-4 między Tarnowem a Rzeszowem o długości 10,834 km biegnącego przez wsie Bratkowice i Mrowla. Są to tereny położone w województwie Podkarpackim.
Budowa jednego kilometra rozpatrywanego odcinka autostrady spowoduje obniżenie wartości gruntów rolnych wynoszące 1724 jednostki zbożowej. Przej-mowanie gruntów pod budowę autostrady oraz negatywne jej oddziaływanie obejmuje około 69 % całkowitej utraty wartości gruntów rolnych. Pozostałe 31% utraty wartości gruntów wiąże się z przyrostem transportu i pogorszeniem rozłogu działek.

Cytowanie:

Bacior S. 2011, vol. 8. Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Bratkowice–Mrowla. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 01