Możliwości zapobiegania powstawania odpadow przy obróbce drewna

Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: zapobieganie powstawaniu odpadów, czystsza produkcja, obróbka drewna

Streszczenie:

Prewencja w gospodarce odpadami oznacza zapobieganie powstawaniu od-padów - minimalizację lub eliminację - bezpośrednio w miejscu ich powstawania, w procesie produkcyjnym. Przemysł przetwórczy drewna jest w zakresie realizacji strategii prewencyjnych postrzegany jako mniej problematyczny jak przemysł spo-żywczy. Odpady z przetwarzania drewna, o ile nie zawierają substancji niebez-piecznych są postrzegane jako produkty uboczne nadające się do recyklacji zarów-no wewnątrz zakładowej jak i poza zakładem. Przykładowe projekty czystszej produkcji zostały przeprowadzone w dwóch kolejnych latach w przedsiębiorstwie obróbki drewna. Jednoznacznie potwierdzono korzyści stosowania praktyk w za-kresie prewencji, w szczególności metod czystszej produkcji.

Cytowanie:

Kotovicová J., Vaverková M. 2011, vol. 8. Możliwości zapobiegania powstawania odpadow przy obróbce drewna. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 01