Relacje allometryczne dla miast zachodzące między liczbą działek, polem powierzchni miasta oraz liczbą mieszkańców

Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: relacja allometryczna, miasto, działka, pole powierzchni miasta, liczba mieszkańców

Streszczenie:

W pracy zbadano relacje allometryczne opisujące związki pomiędzy liczbą działek w granicach administracyjnych miasta, Nd, całkowitym polem powierzchni miasta, Stot, oraz liczbą mieszkańców miasta, N. W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczone zostały trzy wykładniki γs, γd, oraz γ występujące odpowiednio, w relacjach allometrycznych Stot ∞ NγS, Nd ∞ Nγd, oraz Nd ∞ Stotγ      

 

 

Cytowanie:

Bitner-Fiałkowska A. 2010, vol. 7. Relacje allometryczne dla miast zachodzące między liczbą działek, polem powierzchni miasta oraz liczbą mieszkańców. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 03