Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego w zakresie realizacji infrastruktury technicznej

Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, koszty realizacji planu

Streszczenie:

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gmi-ny lub jej części zobowiązuje władze gminy do realizacji przyjętych, w drodze uchwały, zapisów planu. Wśród szeregu wydatków, jakie jest zobowiązana ponieść gmina można wymienić m.in.: realizację infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy (sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa), realizację
inwestycji drogowych, wykup terenów na cele publiczne związane z realizacją
zadań własnych gminy oraz roszczenia właścicieli lub użytkowników wieczystych w przypadku obniżenia wartości nieruchomości na skutek ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Analizą objęto koszty realizacji planu miejscowego sporządzanego dla fragmentu wsi Pietrzykowice - Rybnica, w rejo-nie ul. Fabrycznej, w gminie Kąty Wrocławskie.

Cytowanie:

Hełdak M., Szczepański J., Stacherzak A. 2011, vol. 8. Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego w zakresie realizacji infrastruktury technicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 01