Nowoczesne metody wartościowania krajobrazu

Słowa kluczowe: optymalne, aktualne użytkowanie, transformacja

Streszczenie:

Praca obejmuje problematykę określania optymalnego sposobu użytkowania ziemi na obszarach wiejskich. Wykorzystano metodę Bajerowskiego. Przyjęto założenie, że na podstawie zestawu 56 cech możliwe jest wstępne określenie optymalnej funkcji danego obszaru oraz, że cechy te w wystarczającym stopniu odzwierciedlają wpływ pozostałych cech, istotnych z punktu widzenia generowania optymalnej funkcji obszaru.
Przedstawiona koncepcja optymalnego użytkowania stwarza możliwości potraktowania metodyki określania optymalnego stanu użytkowania ziemi jako element studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

 

 

Cytowanie:

Litwin U., Bacior S., Piech I. 2010, vol. 7. Nowoczesne metody wartościowania krajobrazu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 03