Kopalnie w krajobrazie powiatu strzelińskiego – złoża, zasoby i eksploatacja surowców naturalnych

Słowa kluczowe: kopalnia, odkrywka, krajobraz, zasoby, surowe naturalne, eksploatacja

Streszczenie:

W pracy przedstawiono rozmieszczenie i zasoby złóż surowców natural-nych oraz wielkość wydobycia kopalin w powiecie strzelińskim. W powiecie wy-stępują granitoidy, granitognejsy, gnejsy, bazalty, łupki krystaliczne, kwarcyty, łupki kwarcytowe, amfibolity, marmury, iły, gliny, utwory piaszczysto żwirowe. Udokumentowane zasoby surowców naturalnych powiatu strzelińskiego kształtują się na poziomie 283 481 000 ton, gdzie w latach 1999-2009 wydobyto łącznie
8 625 000 ton. W powiecie dominują złoża kopalin pospolitych, stanowiących 96,7% udokumentowanych zasobów. Najbogatszą pod względem zasobów jest gmina Strzelin. W gminie Przeworno występuje najwięcej złóż kopalin podstawo-wych. W latach 2003-2008 odnotowano ponad 6. krotny wzrost wydobycia, co wpłynęło na wzrost presji sektora wydobywczego na środowisko, krajobraz i wa-runki życia mieszkańców.

Cytowanie:

Jawecki B., Jawecka B. 2011, vol. 8. Kopalnie w krajobrazie powiatu strzelińskiego – złoża, zasoby i eksploatacja surowców naturalnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 01