Lotniczy skaning laserowy LIDAR miasta Krakowa (ocena dokładnościowa)

Słowa kluczowe: lotniczy skaning laserowy, system LIDAR, numeryczny model terenu (DTM)

Streszczenie:

Artykuł przedstawia charakterystykę technologii lotniczego skaningu lase-rowego LIDAR, architekturę systemu, jej wady i zalety oraz ocenę dokładności.
Analizę dokładnościową lotniczego skaningu laserowego wykonano na podstawie danych pomiaru lidarowego miasta Krakowa z 2006 roku (ocena do-kładności współrzędnych X, Y, Z na obiekcie: Uniwersytet Rolniczy ul. Balicka oraz Wzgórze Wawelskie). W procesie analizy dokładnościowej zaproponowano obliczenie średniego błędu kwadratowego położenia RMSEX RMSEY RMSEXY , średniego błędu kwadratowego wysokości RMSEZ, dokładności wysokościowej DZ oraz obliczenie częstości odchyłek dx, dy i dz wyrażonej w procentach.

 

 

Cytowanie:

Borowiecki I., Ślusarski M. 2010, vol. 7. Lotniczy skaning laserowy LIDAR miasta Krakowa (ocena dokładnościowa). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 03