Kształtowanie polityki przestrzennej w gminie uzdrowiskowej

Słowa kluczowe: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego gminy, uzdrowisko, polityka przestrzenna

Streszczenie:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych sporządza-nych na szczeblu lokalnym. Jako instrument kształtowania polityki przestrzennej gminy jest dokumentem wyjściowym do formułowania prawa lokalnego. Stanowi niejako akt przewodni, określającym zamierzenia planistyczne organów gminy, dlatego zawarte w nim ustalenia muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe.
Przedmiotem analizy jest studium gminy Lądek Zdrój, w województwie dolnośląskim. W dokumencie odnajduje się wiele niejasności. Autorzy stosują po-jęcia, które są niezrozumiałe, niezdefiniowane i często mylące. Niektóre zapisy studium są na tyle niejednoznaczne, że o transformacji do prawa lokalnego, trudno wyrokować. Istnieje obawa, że nie wystąpi korelacja pomiędzy ustalenia i zawar-tymi w studium, a przyszłym aktami sporządzanymi na niższym szczeblu.

 

 

Cytowanie:

Oleszek J., Kaczmarek I. 2011. Kształtowanie polityki przestrzennej w gminie uzdrowiskowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 01