Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w województwie warmińsko-mazurskim

Słowa kluczowe: obszary przyrodniczo cenne, ochrona przyrody, zrównoważony rozwój

Streszczenie:

Warmia i Mazury należą do liderów w dziedzinie jakości środowiska przy-rodniczego. Dla realizacji celów ochrony przyrody podstawowe znaczenie ma ustanawianie form ochrony przyrody. Obszary chronione ze względu na posiadane wartości należą do obszarów przyrodniczo cennych, stanowiących specyficzny element potencjału środowiska przyrodniczego. Jakość tego środowiska oraz sto-sowanie zasady trwałego rozwoju wymaga ciągłego myślenia o zasobach przyrody przez pryzmat przyszłych pokoleń. Szczególną uwagę należy zwracać na zrówno-ważone wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego oraz edukację ekolo-giczną.
Celem opracowania jest przybliżenie zagadnień związanych z ochroną przy-rody w Polsce, a także wskazanie działań podjętych w woj. warmińsko-mazurskim w celu ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Cytowanie:

Batyk I. 2011, vol. 8. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w województwie warmińsko-mazurskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 01