Czy markowe produkty turystyczne mogą być szansą rozwoju obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego?

Słowa kluczowe: produkty markowe, atrakcyjność turystyczna, środowisko natu-ralne

Streszczenie:

Region Warmii i Mazur posiada jeden z najbardziej wyrazistych wizerun-ków w Polsce. Bardzo silnie kojarzony jest z trzema atrybutami: czystym środowi-skiem, piękną przyrodą i doskonałym miejscem do wypoczynku. Nazwa woje-wództwa jest niemal synonimem krainy jezior i lasów.
W publikacji zaprezentowano markowe produkty turystyczne województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawiono wyniki badań mających na celu m.in.: określenie wpływu markowych produktów turystycznych na funkcjonowanie obiektów turystycznych położonych na obszarach wiejskich, zbadanie ich oddzia-ływania na krajobraz przyrodniczy i kulturowy oraz identyfikację i ocenę elemen-tów produktów turystycznych Warmii i Mazur.
Wyniki badań wykazały, iż markowe produkty turystyczne mogą być szansą rozwoju obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, ale muszą być skorelowane ze zrównoważonym rozwojem regionu. Obecnie markowe pro-dukty turystyczne nie spełniają w pełni oczekiwań podmiotów rynku turystycznego.

Cytowanie:

Batyk I. 2011. Czy markowe produkty turystyczne mogą być szansą rozwoju obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego?. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 01