Energia odnawialna i ochrona środowiska wiejskiego

Słowa kluczowe: nośniki energii, energia odnawialna, biopaliwo, emisja gazów, prognozy, badania

Streszczenie:

Przedstawiono wyniki studiów dotyczących zapotrzebowania na energię
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania odnawialnych zaso-bów energii (OZE).
Stwierdzano, że przeceniane są efekty stosowania energii odnawialnej,
a szczególnie spalania biomasy i jej wpływu na emisję gazów cieplarnianych.
Na jednostkę uzyskiwanej energii biopaliwa emitują więcej dwutlenku węgla (CO2) niż stosowane paliwa konwencjonalne, a w tym węgiel. Nie można zakładać „zerowej" emisji CO2 powstającej ze spalania biomasy.
Nie będziemy mogli do 2020 r. zrealizować naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej (UE) w zakresie oszczędzania energii, emisji gazów cieplarnia-nych i zwiększenia udziału OZE w naszym krajowym bilansie energetycznym.
Intensywne zwiększanie zużycia biopaliw stałych, ciekłych i gazowych mo-że zagrażać naszej gospodarce leśnej i rolnej oraz niezbędnej ochronie gleby, wody i powietrza na obszarach wiejskich. Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych bę-dzie wymagało kapitałochłonnych inwestycji w siłownie jądrowe, wodne
i wiatrowe oraz w urządzenia solarne i geotermalne.
Niezbędne są interdyscyplinarne badania podstawowe i rozwojowe w za-kresie wpływu przemian energetycznych na kształtowanie i ochronę środowiska wiejskiego.

 

 

Cytowanie:

Wójcicki Z. 2011. Energia odnawialna i ochrona środowiska wiejskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 01