Obrazy satelitarne jako źródło informacji o krajobrazie

Słowa kluczowe: obrazy satelitarne, kompozycja barwna, klasyfikacja nadzorowa-na, krajobraz

Streszczenie:

W pracy wykonano badania struktury krajobrazu i kierunku zmian krajo-brazowych na obszarze miasta Krakowa, przy wykorzystaniu obrazów satelitar-nych. W tym celu wykonano kompozycje barwną, którą wykorzystano w dalszym etapie pracy do przeprowadzenia klasyfikacji. Klasyfikację treści obrazów wyko-nano w sposób nadzorowany, zgodnie z przyjętym przez użytkownika wzorcem klas. Dokonano tego, wybierając obszary, które można uznać za reprezentatywne dla okre-ślonych obiektów. Na podstawie badań omówiono i porównano dane, które stanowią niezbędną informację o krajobrazie i użytkowaniu powierzchni Ziemi, wskazując na możliwość wykorzystania obrazów satelitarnych w różnych dziedzinach nauki.

Cytowanie:

Piech I., Drożdz B. 2010, vol. 7. Obrazy satelitarne jako źródło informacji o krajobrazie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 03