Sposób ujmowania prawa własności i jego zasięgu w nabywaniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w południowej Polsce

Słowa kluczowe: prawo własności, stan prawny nieruchomości, księga wieczysta, kataster nieruchomości

Streszczenie:

W pracy przedstawiono rozwój prawa własności do nieruchomości w Pol-sce, metodyczne aspekty jego ustalenia oraz sposób rejestracji stanu prawnego nie-ruchomości z uwzględnieniem jego powiązań z katastrem. Badania nad ustaleniem stanu prawnego do nieruchomości przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa oparto o nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi pasa drogowego drogi woje-wódzkiej 957 (Nowy Targ-Zubrzyca Górna) w miejscowościach Wróblówka, Sta-re Bystre, Rogoźnik i Ludźmierz w powiecie nowotarskim, które podlegają działa-niu art. 73 ustawy z 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Cytowanie:

Taszakowski J. 2010, vol. 7. Sposób ujmowania prawa własności i jego zasięgu w nabywaniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w południowej Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 03