Przygotowania logistyczne transportu drogowego materiałów niebezpiecznych na przykładzie terenów przygranicznych Podkarpacia

Słowa kluczowe: transport drogowy, materiały niebezpieczne, awaria, kontrola

Streszczenie:

Transport materiałów niebezpiecznych oraz ich dystrybucja mieści w sobie ryzyko wystąpienia szkody w środowisku. Międzynarodowy transport towarów niebezpiecznych jest kontrolowany. Wybór drogi transportu zależy od jej jakości. Transport towarów niebezpiecznych odbywa się siecią transportu osobowego. Przeciwdziałanie awariom to ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Zagrożenie jest bezpośrednie i pośrednie. Wielokierunkowość działań w transporcie drogowym wymaga specjalistycznego przygotowania wielu służb cywilnych i umundurowa-nych. Gdy wystąpi szkoda w środowisku wymagane jest jej usunięcie i rekultywa-cja terenu. Przepisy prawne regulują, kto ma dokonać rekultywacji terenu. Infra-struktura transportowa w międzynarodowym i krajowym systemie jest ważnym elementem gospodarki kraju. Stan sieci transportowej jest ważną częścią rozwoju gospodarczego. Wolny rynek Unii Europejskiej i możliwość konkurencji to rozwój różnych rodzajów transportu. Transport drogowy jest obecnie dominującym
w Polsce i decyduje o dostępie do kapitałów krajowych i zagranicznych.

Cytowanie:

Lipińska E. 2010, vol. 7. Przygotowania logistyczne transportu drogowego materiałów niebezpiecznych na przykładzie terenów przygranicznych Podkarpacia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 02