Przekształcenia struktury wyposażenia infrastrukturalnego obszarów wiejskich województwa śląskiego

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, zagospodarowanie infrastrukturalne, woje-wództwo śląskie

Streszczenie:

Celem artykułu jest ocena zmian struktury zagospodarowania przestrzenne-go obszarów wiejskich województwa śląskiego. Ocenie poddano poziom zagospo-darowania infrastrukturalnego w ogólności, jak również z uwzględnieniem jego elementów składowych, przy czym w badaniu ograniczono się wyłącznie do: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz drogowej. Badaniu poddano wszyst-kie gminy wiejskie województwa śląskiego w latach 2004-2008.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono istotne zmiany zarówno
w poziomie, jak i strukturze analizowanego zjawiska. Przeciętny poziom zagospo-darowania infrastrukturalnego wzrastał w całym okresie objętym analizą. Również poziom zagospodarowania obszaru poszczególnymi składnikami infrastruktury ulegał wzrostowi, przy czym tempo wzrostu wskaźnika gęstości obliczonego dla każdego z nich było różne.
Struktura zagospodarowania infrastrukturalnego z roku na rok podlegała coraz mniejszym przekształceniom, z wyjątkiem ostatniego - 2008 roku analizy. W największym stopniu przemianom podlegała struktura badanego obszaru pod względem wyposażenia w sieć kanalizacyjną, w mniejszym stopniu - w sieć wodo-ciągową, a w najmniejszym - w sieć gazową.
Podsumowując, należy wskazać, iż pomimo wzrostu przeciętnego poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego gmin wiejskich województwa śląskiego
w latach 2004-2008 wzrosło także zróżnicowanie infrastrukturalne obszaru. Nadto wydaje się, że ta (niezbyt korzystna z punktu widzenia wyrównywania szans roz-woju) struktura utrwala się, a gminy w coraz mniejszym zakresie korzystają z fun-duszy strukturalnych.

Cytowanie:

Hyski M. 2010, vol. 7. Przekształcenia struktury wyposażenia infrastrukturalnego obszarów wiejskich województwa śląskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 02