Analiza czynników wpływających na ceny działek rolnych i budowlanych na przykładzie gminy Bochnia

Słowa kluczowe: działki budowlane, działki rolne, ceny nieruchomości, kształto-wanie się cen nieruchomości

Streszczenie:

Rynek nieruchomości stanowi istotny składnik wzrostu gospodarczego. Ry-nek ten jest jednak niedoskonały, ze względu na brak odpowiednich zasobów da-nych o czynnikach kształtujących ceny nieruchomości, a także czynnikach wpły-wających na atrakcyjność terenów jako podstawy kształtowania się cen rynkowych [Gawroński, Prus 2005]. W pracy podjęto próbę analizy wpływu wybranych czyn-ników na kształtowanie się cen działek budowlanych i rolnych w gminie Bochnia. Wykazano, że ceny działek budowlanych uzależnione są przede wszystkim od kształtu działki oraz odległości od centrum miasta. Badaniami objęto te działki bu-dowlane, które miały możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej. W przypadku działek rolnych istotnymi czynnikami wpływającymi na ich ceny są kształt działki i jej nachylenie

Cytowanie:

Salamon J. 2010, vol. 7. Analiza czynników wpływających na ceny działek rolnych i budowlanych na przykładzie gminy Bochnia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 02