Stan techniczny leśnych dróg pożarowych na przykładzie Nadleśnictwa Kłobuck

Słowa kluczowe: drogi pożarowe, infrastruktura drogowa, pożary lasów, Nadle-śnictwo Kłobuck

Streszczenie:

W niniejszej pracy analizie stanu technicznego poddano blisko 50 kilome-trów dróg uznanych za dojazdy pożarowe w jednym z państwowych nadleśnictw południowej Polski. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że pod względem rodzaju nawierzchni drogowej największy odsetek stanowią drogi gruntowe - jest ich prawie 68%. Jednocześnie zauważono, iż ich stan techniczny nie odbiega w rażący sposób od wymagań stawianych obowiązującym w tym za-kresie polskim prawem. Niemniej jednak działania remontowe, o różnym charakte-rze i zakresie, należałoby przeprowadzić w trybie pilnym łącznie na ponad 4,5 km dróg, co stanowi 9,6% długości wszystkich dróg pożarowych. Prace te głównie dotyczyć powinny remontów i modernizacji nawierzchni, budowy mijanek oraz oczyszcza-nia skrajni drogowych. W trakcie prowadzenia prac terenowych zauważono pilną potrzebę uzupełnienia oznakowania dróg pożarowych. Dotyczy to miejsc, w któ-rych następuje znaczna zmiana kierunku ich przebiegu, np. na skrzyżowaniach z innymi drogami. Wynikiem analizy zebranej dokumentacji było również zalecenie skierowane pod adresem nadleśnictwa, aby zwiększyć skuteczność prowadzenia inwestycji remontowych i modernizacyjnych dróg leśnych. Zasugerowano zanie-chanie wykonywania profilowania nawierzchni gruntowych na rzecz ich wzmac-niania tanim materiałem kamiennym, np. łupkiem przywęglowym. Zmiana sposobu remontowania i modernizowania dróg przez nadleśnictwo przyczyni się do zmniej-szenia wysokiego odsetka dróg pożarowych o niskonośnej i podatnej na działanie warunków atmosferycznych nawierzchni gruntowej, a w konsekwencji doprowadzi do utworzenia sieci wysokonośnych dróg pożaro-wych, którą bez obaw o szybkie zniszczenie, będzie można wykorzystywać również do transportu drewna.

 

 

Cytowanie:

Grajewski S., Kamiński B., Walczak K. 2010, vol. 7. Stan techniczny leśnych dróg pożarowych na przykładzie Nadleśnictwa Kłobuck. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 02