Postępowanie w przypadku awarii w transporcie kolejowym materiałów niebez-piecznych na terenach przygranicznych z Ukrainą

Słowa kluczowe: transport kolejowy, awarie, ochrona środowiska

Streszczenie:

Sieć transportu kolejowego zanika. Stan techniczny infrastruktury kolejo-wej nie jest zadowalający. Ochrona środowiska przed awariami w transporcie kole-jowym jest elementem polityki Unii Europejskiej. Transport kolejowy obejmuje również transport materiałów niebezpiecznych. Transport kolejowy to głównie transport osób. To transport krajowy i międzynarodowy. Ochrona zdrowia i życia ludzi jest obowiązkiem każdego przewoźnika kolejowego. Obowiązek ten wynika z międzynarodowych przepisów. Inspekcja ochrony Środowiska współdziała z In-spekcją Transportu Kolejowego. Współdziałanie dotyczy także zapobiegania awa-riom w transporcie kolejowym. To również pomoc w usuwaniu skutków awarii. Dokumentowanie i analiza awarii w transporcie jest częścią ochrony środowiska naturalnego. Transport kolejowy powinien być konkurencyjny dla innych form transportu materiałów i osób. Współpraca międzynarodowa powinna mieć na celu poprawę infrastruktury transportu kolejowego.

Cytowanie:

Lipińska E. 2010. Postępowanie w przypadku awarii w transporcie kolejowym materiałów niebez-piecznych na terenach przygranicznych z Ukrainą. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 02