Uwarunkowania rozwoju infrastruktury agroturystycznej na przykładzie powiatu nowosądeckiego

Słowa kluczowe: infrastruktura, baza, agroturystyka, infrastruktura towarzysząca

Streszczenie:

Opracowanie stanowi próbę ukazania różnych czynników determinujących rozwój infrastruktury agroturystycznej w powiecie nowosądeckim.
W części teoretycznej artykułu przedstawiono istotę infrastruktury agrotu-rystycznej. Scharakteryzowano elementy wchodzące w jej skład. Ukazano podsta-wową infrastrukturę w agroturystyce - bazę noclegową i żywieniową, przedsta-wiono również bazę towarzyszącą, czyli rekreacyjną. Ponadto przedstawiono różne czynniki determinujące rozwój szeroko rozumianej infrastruktury w agroturystyce.
Przedstawiono także wyniki badań przeprowadzonych w 42 gospodar-stwach agroturystycznych oraz w trzech urzędach gmin w gminach powiatu nowo-sądeckiego: Jerzmanowice- Przeginia, Rytro i Stary Sącz. Oba badania dotyczyły stanu i rodzajów infrastruktury agroturystycznej oraz uwarunkowań jej rozwoju.

Cytowanie:

Niedziółka A. 2010, vol. 7. Uwarunkowania rozwoju infrastruktury agroturystycznej na przykładzie powiatu nowosądeckiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 01