Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w Polsce

Słowa kluczowe: pozarolnicza działalność, obszary wiejskie, kierunki rozwoju

Streszczenie:

Pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na obszarach wiejskich jest uważana za niezbędną do rozwoju gospodarczego tych terenów. Ma ona istot-ne znaczenie dla gospodarstw rolnych działających szczególnie na terenach o mniej korzystnych warunkach dla produkcji rolnej.
W opracowaniu przedstawiono analizę rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Rozważania dotyczą identyfikacji głównych czynników sprzyjających rozwojowi tej działalności  gospodarczej. Badania wykazują wpływ pozarolniczej aktywności gospodarstw rolnych na ich sytuację dochodową i kondycję finansową gmin. Ogólne wnioski wynikające z analizy literatury przedmiotu i dostępnej bazy danych statystycznych zweryfikowano wynikami badań terenowych wykonanych w wybranych jednost-kach administracyjnych. W pracy wskazano główne, możliwe kierunki rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych.

Cytowanie:

Pałka E. 2010, vol. 7. Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 01