Możliwości zwiększenia efektywności usuwania ze ścieków azotu i fosforu w oczyszczalni w Łopusznej

Słowa kluczowe: model ASM2d, symulacja komputerowa, osad czynny, nitryfikacja, denitryfikacja, biologiczna defosfatacja

Streszczenie:

W pracy dokonano analizy możliwości modernizacji ciągu technologiczne-go oczyszczalni ścieków w Łopusznej w aspekcie zwiększenia intensywności usu-wania zanieczyszczeń biogennych. Wysoka efektywność pracy badanej oczysz-czalni jest ważna w aspekcie ochrony wód kaskady zbiorników retencyjnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne przed nadmiernym zanieczyszczeniem. Ocenę możliwości modernizacji oczyszczalni przeprowadzono na podstawie wielu symulacji komputerowych bazujących na modelu ASIM2d. Model ten uwzględnia 21 procesów jednostkowych, które zostały podzielone na: procesy hydrolizy, pro-cesy zachodzące z udziałem bakterii heterotroficznych XH, procesy zachodzące z udziałem bakterii akumulujących polifosforany XPAO, procesy zachodzące z udzia-łem bakterii nitryfikujących XAUT i procesy chemiczne.
Analiza wykazała, że niska efektywność usuwania biogenów na przedmio-towej oczyszczalni wynika z braku recyrkulacji osadu czynnego do komory anae-robowej, w wyniku czego nie zachodzi w wystarczającym stopniu proces biolo-gicznej defosfatacji. Sytuacja ulegnie poprawie w przypadku korekty ciągu recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz włączeniu komory anaerobowej do ciągu technologicznego przedmiotowej oczyszczalni.

Cytowanie:

Wałęga A., Plesiński K., Chmielowski K., Satora S. 2010, vol. 7. Możliwości zwiększenia efektywności usuwania ze ścieków azotu i fosforu w oczyszczalni w Łopusznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 01