Struktura zużycia energii i emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarach wiejskich gminy Bochnia

Słowa kluczowe: zużycie energii finalnej w gminie, zanieczyszczenie powietrza, niska emisja, emisja równoważna

Streszczenie:

Przedstawiono analizę zużycia energii finalnej oraz obliczono wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na obszarach wiejskich gminy Bochnia. Dla potrzeb pracy obiekty gminne podzielono na następujące sektory: mieszkaniowy, infrastruktury społecznej, infrastruktury ekonomicznej oraz uprawy pod osłonami. Pozwoliło to na obliczenie wielkości i struktury zużycia nośników energetycznych w poszczególnych grupach odbiorców i na tej podstawie określe-nie jaki mają wpływ na zanieczyszczenie powietrza na analizowanym terenie. Na podstawie badań i obliczeń modelowych stwierdzono, że największy wpływ na za-nieczyszczenie powietrza atmosferycznego w gminie ma sektor mieszkaniowy, któ-ry jest głównym konsumentem energii. Obiekty infrastruktury społecznej praktycz-nie nie wpływają na stan zanieczyszczenia powietrza, ponieważ przy produkcji ciepła w większości jako paliwo wykorzystują gaz ziemny.

Cytowanie:

Szul T. 2010, vol. 7. Struktura zużycia energii i emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarach wiejskich gminy Bochnia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 01