Wybrane aspekty turystyki zrównoważonej w województwie warmińsko- -mazurskim

Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, zrównoważony rozwój, środowisko naturalne

Streszczenie:

W dobie transformacji polskiej turystyki panuje powszechna opinia, iż roz-wój turystyki może być szansą rozwoju gospodarczego regionów. Niezwykle istot-ną rolę w rozwoju turystyki przypisuje się walorom krajobrazowym i środowisku naturalnemu. Czynnikiem decydującym o rozwoju gospodarki turystycznej jest bo-gata oferta dotycząca walorów turystycznych, infrastruktury technicznej, urządzeń podstawowych i uzupełniających.
Krytyczna reakcja na zwiększającą się ingerencję w zasoby naturalne oraz społeczno-kulturowe, w powiązaniu z dążeniem do nieustającego wzrostu gospo-darczego, stała się podstawą do powstania koncepcji zrównoważonego rozwoju
w działalności turystycznej. W artykule zaprezentowano walory przyrodniczo-krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego, wspomagające rozwój tury-styki zrównoważonej. Opracowanie stanowi próbę wskazania problemów związa-nych z realizacją założeń turystyki zrównoważonej w województwie warmińsko-mazurskim.

Cytowanie:

Batyk I. 2010, vol. 7. Wybrane aspekty turystyki zrównoważonej w województwie warmińsko- -mazurskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 01