Korekta wiejskiego układu gruntowego ograniczająca liczbę małych udziałów gospodarstw w kompleksach projektowych

Słowa kluczowe: rozłóg gospodarstwa, optymalizacja rozłogu gruntów, kompleksy projektowania działek

Streszczenie:

Opracowana korekta zwiększająca udziały gospodarstw w kompleksach do-tyczy modelu optymalizacji położenia gruntów względem siedlisk, opartego na po-dziale kompleksów projektowania działek na niewielkie paski elementarne. Celem tej korekty jest wyeliminowanie zbyt małych udziałów gospodarstw uniemożliwia-jących wydzielanie działek mających wystarczająco dużą powierzchnię. Skutecz-ność korekty zwiększającej udziały gospodarstw w kompleksach projektowania działek została potwierdzona na przykładzie wsi Wojków. Zastosowaniu tej korek-ty pozwoliło na wyeliminowanie wszystkich możliwych do usunięcia udziałów go-spodarstw mniejszych od założonego obszaru równego 1 ha. Pozostałe nieliczne udziały gospodarstw, mniejsze od 1 ha, wynikają ze zbyt małej powierzchni go-spodarstw lub kompleksów.

Cytowanie:

Harasimowicz S., Janus J., Ostrągowska B. 2010, vol. 7. Korekta wiejskiego układu gruntowego ograniczająca liczbę małych udziałów gospodarstw w kompleksach projektowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 01