Zróżnicowanie parametrów hydraulicznych w rejonie bystrzy o zwiększonej szorstkości

Słowa kluczowe: bystrze o zwiększonej szorstkości, potok górski, parametry hydrauliczne, naprężenia styczne, prędkość

Streszczenie:

Obecnie poszukuje się nowych rozwiązań budowlanych z zakresu inżynierii rzecznej. Najodpowiedniejszymi budowlami wydają się być bystrza o zwiększonej szorstkości. Spełniają one walory przyrodnicze i estetyczne oraz nie powodują przegrodzenia rzeki wędrującym rybom i innym organizmom wodnym, przez co są zalecane przez Ramową Dyrektywę Wodną Unii Europejskiej.
W publikacji określono wartości parametrów hydraulicznych w rejonie
bystrzy o zwiększonej szorstkości, znajdujących się na potoku Porębianka w Gor-cach. Głównym celem pracy jest próba pokazania możliwości monitorowania
wykonanych budowli hydrotechnicznych oraz pokazanie ewentualnych zmian
w hydrodynamice cieku, które uniemożliwiłyby zamieszkiwanie odcinka rzeki przez organizmy wodne.
Z przeprowadzonych badań można wnioskować o prawidłowej pracy by-strzy oraz o spełnieniu funkcji ekologiczno-krajobrazowej przez te budowle. Świadczy o tym bogate zróżnicowanie warunków hydrodynamicznych, co wpływa na zwiększenie ilości miejsc o różnorodnej faunie makrobezkręgowej. Parametry hydrodynamiczne zaobserwowane w rejonie bystrzy ściśle zależą od usytuowania punktu pomiarowego w stosunku do poszczególnych elementów budowli. Maksy-malne prędkości nie zawsze powodują powstawanie największych sił działających na dno cieku, gdyż jest to związane również z ich rozkładem w pionie pomiaro-wym.

Cytowanie:

Radecki-Pawlik A., Świderska A., Plesiński K. 2010, vol. 7. Zróżnicowanie parametrów hydraulicznych w rejonie bystrzy o zwiększonej szorstkości. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 01