Miejsca naturalnego wypływu ropy naftowej i emisji gazu ziemnego na Podkarpaciu

Słowa kluczowe: geologia, ropa naftowa, gaz ziemny, INSPIRE, dziedzictwo techniczne

Streszczenie:

Na obszarze polskich i ukraińskich Karpat występują naturalne wycieki ro-py naftowej i emisja gazu ziemnego. Często są to obszary rolnicze. Wiedza o tych miejscach uzupełnia infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Euro-pejskiej (INSPIRE). Inwentaryzacja źródeł naturalnego wypływu pozwala ocenić ryzyko środowiskowe, stan techniczny studni, wymagany stopień zabezpieczenia. Inwestycje są potrzebne m.in. by chronić polskie dziedzictwo naturalnego środo-wiska. Miejsca te są świadectwem po powstałym i rozwijającym się polskim gór-nictwie naftowym (w XIX wieku). Ze wszystkich krajów austriackich tylko Galicja i Bukowina posiadały żywice ziemne. Od 1885 roku powstawały pierwsze krajowe i zagraniczne spółki naftowe na obecnej ziemi polskiej i ukraińskiej. Ich powstaniu sprzyjało prawo górnicze i naftowe tamtych lat (ustawy i rozporządzenia lat 1854, 1862, 1883-1884, 1906, 1908, 1915, 1919, 1926, 1928 i 1934-35).
W wyniku wyczerpania złóż i działań wojennych wiele miejsc porzucono i zapo-mniano. Przemiany ustrojowe i gospodarcze ostatnich lat powodują deficyt ropy naftowej na wolnym rynku europejskim. Determinuje to powrót do Polskich zaso-bów ropy naftowej w obszarze Karpat fliszowych.

Cytowanie:

Lipińska E. 2010, vol. 7. Miejsca naturalnego wypływu ropy naftowej i emisji gazu ziemnego na Podkarpaciu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 01