Możliwości łagodzenia skutków regulacji technicznej rzek i potoków górskich na terenach zurbanizowanych

Słowa kluczowe: rzeka górska, regulacja rzek, renaturyzacja, ochrona brzegów, projektowanie koryt, łagodzenie skutków powodzi

Streszczenie:

W celu zapobiegania skutkom powodzi oraz suszy konieczne jest podjęcie skutecznych działań na obszarze zlewni oraz w cieku, mających na celu spowol-nienie odpływu wody opadowej w niżej położone tereny. Jednym z wielu narzędzi służących osiągnięciu tego celu jest regulacja rzek i potoków. Prace regulacyjne w ciekach były i są nadal prowadzone. Jednak nie zawsze sposób podejścia do regu-lacji był zgodny z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących utrzymania równowagi ekologicznej koryta. W pracy autorzy prezentują możliwości wprowa-dzenia pewnych działań w korytach cieków uregulowanych, mających na celu po-prawienie warunków do funkcjonowania fauny i flory.

Cytowanie:

Lenar-Matyas A., Łapuszek M., Poulard C., Lafon M. 2009, vol. 6. Możliwości łagodzenia skutków regulacji technicznej rzek i potoków górskich na terenach zurbanizowanych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 09