Wykorzystanie GIS oraz technologii GPS przy opracowaniu cyfrowych map zasięgu sieci bezprzewodowego Internetu

Słowa kluczowe: GIS, GPS, mapy numeryczne, bezprzewodowe sieci internetowe

Streszczenie:

Dostęp do informacji przekłada się bezpośrednio na jakość życia współcze-snego człowieka. Głównym źródłem danych staje się Internet. Możliwość korzy-stania z zasobów sieci przez mieszkańców terenów wiejskich w wielu przypadkach jest ograniczona. Ze względu na wysokie koszty budowy tradycyjnych sieci ka-blowych tereny wiejskie nie posiadają odpowiedniej infrastruktury. Szansą na po-prawę tego stanu rzeczy jest budowa sieci opartej na bezprzewodowej technologii WiFi.
Autor niniejszej pracy zbadał możliwości wykorzystania urządzeń GPS oraz oprogramowania GIS jako narzędzi służących do zaprojektowania sieci bezprze-wodowego Internetu. Obszar badań obejmował jedną z gmin województwa świę-tokrzyskiego. Dane zebrano z wykorzystaniem technologii GPS.
Wykorzystując oprogramowanie GIS Surfer 7, autor opracował cyfrowe mapy zasięgu nadajników sygnału internetowego. Opracowanie to może zostać wykorzystane do optymalnego rozmieszczenia urządzeń niezbędnych do prawi-dłowego funkcjonowania sieci Internetu bezprzewodowego.

Cytowanie:

Woźniak A. 2009, vol. 6. Wykorzystanie GIS oraz technologii GPS przy opracowaniu cyfrowych map zasięgu sieci bezprzewodowego Internetu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 09